ROZPOČTY KRAJŮ

O projektu

Asociace krajů České republiky
Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací. Její členy jsou kraje České republiky a pracuje na bázi názorové platformy, která si klade za cíl hájit a prosazovat společné zájmy krajů. Základním a společným zájmem krajů je péče o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů v něm žijících. Jedním z programových cílů Asociace je ale také podílet se na vytváření podmínek pro vzdělávání členů zastupitelstev krajů a zaměstnanců krajů, proto v roce 2010 přijala výzvu 62 vyhlášenou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a úspěšně obhájila žádost o finanční podporu k realizaci projektu „Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů“.
Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů
Projekt Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů si vzal úkol vytvořit strategie pro realizaci protikorupčních opatření a proškolit zástupce žadatele a jednotlivých krajů v realizaci těchto protikorupčních opatření. Prvním a klíčovým krokem k fungujícímu úřadu je transparentní přístup, proto v průběhu své realizace projekt přináší k praktickým opatřením realizujícím se v rovině faktické další synergický krok fungující zejména v rovině virtuální a to v podobě transparentního (rozklikávacího) e-rozpočtu umístněného na webových stránkách.
Rozklikávací rozpočet - vizualizace rozpočtu
Rozklikávací rozpočet si klade za cíl být lehce a jednoduše přístupný pro veřejnost a mít jednotnou strukturu pro všechny kraje. Stejně tak být přehledný a uživatelsky jednoduchý přehled o rozpočtech krajů, který umožní jednoduchou orientaci v rozpočtech Asociace krajů s možností dalšího prohlížení do nižších úrovní a podrobností krajských rozpočtů, v případě příspěvkových organizací až do jednotlivých kapitol těchto organizací. Informace jsou dostupné jak v grafické podobě, tak i v tabulkách. Zobrazení obsahuje
  • rozpočet - výdaje - třídění podle účetních kapitol
  • rozpočet - výdaje - třídění podle oblastí zájmu
  • rozpočet - příjmy
Takto přístupný e-rozpočet posiluje celkovou transparentnost a otevřenost řízení krajů a posílí důvěru v samosprávu. Přehledy vycházejí z finančních informací, které kraje předávají ministerstvu financí v sestavě Fin 2-12. (Dostupné na webových stránkách Ministerstva financí prostřednictvím aplikace UFIS). Tím je zajištěna jejich srovnatelnost a kvalita. Zobrazované informace jsou pravidelně aktualizované dle údajů získaných z ministerstva financí.
Financování
Projekt Rozpočty krajů ČR je financována z OP LZZ projektu s názvem Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů a registračním číslem CZ.1.04/4.1.00/62.00009 .

Základní pojmy

Rozpočet
Rozpočet kraje je finanční plán, jímž se řídí jeho hospodaření. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má kraj finanční vztah.
Účetní jendotka
Účetní jednotka je subjekt, který vede účetnictví, tedy ten který kraj.
Položky rozpočtu
Návrh rozpočtu se připravuje tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají při svém hospodaření povinně řídit výkonné orgány kraje, dále právnické osoby zřízené nebo založené krajem a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Rozpočet může být schválen v různých podobách:
  • členění pouze na paragrafy,
  • členění příjmů dle položek a výdajů dle paragrafů,
  • členění příjmů i výdajů dle položek a paragrafů apod.
Paragrafy a jednotlivé účetní položky vycházejí z vyhlášky Ministerstva financí České republiky uveřejněné zde.
Hodnoty položek rozpočtu
Za nejvíce vypovídající údáje vyjádření hodnot jednotlivých položek rozpočtů považujeme především násleující možné hodnoty:
  • částka dané položky v Kč,
  • procenta z celkového rozpočtu,
  • procenta z nadřazené oblasti zájmu (nadřazeného paragrafu).

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.